avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า

 

       เรื่อง ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 525 ล้านบาท ออกไปจากเดิม สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า คณะมนตรีมีมติ (20 พฤศจิกายน 2561 และ 4 ธันวาคม 2561) อนุมัติการใช้งบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 525 ล้านบาท สำหรับการดำเนินมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศโดยการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - พฤษภาคม 2562 แต่เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะรับมอบน้ำมันปาล์มดิบจากผู้ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบและชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 และมีขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตัน เป็นเชื้อเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ากับสำนักงบประมาณในวงเงิน 525 ล้านบาท

       ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 56 ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1