avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

TRIS7 18ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 'บ. แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป'ที่ 'BBB+' และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น 'Stable' จากPositive’

      ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท ที่ระดับ BBB+' ในขณะเดียวกัน ทริสเรทยังติ้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น Stable’หรือ’คงที่’จาก ‘Positive’หรือ’บวก’ เพื่อสะท้อนถึงระยะเวลาที่เกินความคาดหมายของทริสเรทติ้งที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธกับ CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC Bank) ประเทศไต้หวัน ทั้งในส่วนของการขยายฐานลูกค้า การเพิ่มสัดส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และ/หรือการลดการกระจุกตัวของสินเชื่อลง

       อันดับเครดิตสะท้อนสถานะความเป็นบริษัทโฮลดิ้งในกลุ่ม แอล เอช ไฟแนนเชียลกรุ๊ป โดยมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถือหุ้น 99.99% เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการที่บริษัทได้รับเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยังสะท้อนถึงเงินกองทุน และคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจธนาคารที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ตลอดจนการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าเงินกู้รายใหญ่ และการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากฐานลูกค้าเงินฝากรายใหญ่ก็เป็นข้อจำกัดต่ออันดับเครดิตของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งในที่สุดก็จะมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีสถานะความเป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มธุรกิจการเงิน

        ทริสเรทติ้งประเมินสถานะของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ อันดับเครดิตองค์กรของบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อยู่ในระดับต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (A-/Stable’) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักของกลุ่มอยู่ 1 ขั้น ซึ่งสะท้อนถึงการด้อยสิทธิในเชิงโครงสร้าง โดยสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ของบริษัทจะด้อยกว่าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ของธนาคาร นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการที่บริษัทต้องพึ่งพารายได้เงินปันผลจากธนาคารเป็นหลัก รวมทั้งความไม่แน่นอนจากการเข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลักของ CTBC Bank ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลจากทางการ หรือการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของธนาคารให้แก่บริษัท

       บริษัทย่อยของบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประกอบด้วยธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ('A/Stable') บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทแอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อยู่ที่ระดับ 245,933 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 สถานะทางการเงินของบริษัทเกือบทั้งหมดสะท้อนถึงสถานะของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เนื่องจากสินทรัพย์ของธนาคารมีสัดส่วนถึง 98.8% ของสินทรัพย์ของบริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อที่ระดับ 1.3% และเงินฝากที่ระดับ 1.4% ณ สิ้นปี 2561 ในขณะที่มูลค่าสินทรัพย์รวมของธนาคารอยู่ที่ระดับ 238,658 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ซี่งเป็นอันดับ 11 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยทั้งสิ้น 11 แห่ง

 

แนวทางใหม่ในการการเติบโต

       แม้ว่าการพัฒนาธุรกิจจะมีความก้าวหน้าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ทริสเรทติ้ง ก็ยังคาดหวังว่าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และบริษัทลูกอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จะสามารถขยายธุรกิจ และเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และทั้งนี้ ในระยะยาว ทริสเรทติ้งก็คาดหวังการขยายตัวของสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิต่อรายได้รวมของบริษัทจะขยายตัวจากระดับ 9.6% ในปี 2561

        ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจซึ่งประกอบด้วยบริการการค้าระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ และบริการบัญชีเงินเดือนพนักงาน ในขณะเดียวกัน ทางกลุ่มยังได้ดำเนินกลยุทธ์ใหม่ไปพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เช่น บริการทางการเงินสำหรับลูกค้าสถาบัน (Business Banking) บริการด้านธุรกรรมธนาคาร (Transaction Banking) และบริการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ตัวอย่างสำหรับบริการด้านธุรกรรมธนาคารนั้นคือ กลยุทธที่ทางกลุ่มจะได้รับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรกับ QF Pay’ ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินออนไลน์จากประเทศจีนด้วยการใช้แพลตฟอร์มของQFPay’

      เพื่อเข้าถึงร้านค้าจำนวนมากที่เป็นผู้เช่าในห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และโรงแรมในเครือ Grande Centre Point ซึ่งเป็นธุรกิจที่ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารงาน บริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล เป็นบริษัทลูกของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (ได้รับการจัดอันดับเครดิตA+/Stable’ จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแม่ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และโรงแรมในเครือ Grande Centre Point ต่างก็มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งศักยภาพที่จะสร้างการทำธุรกรรมการจ่ายเงินในปริมาณมากอันจะและเสริมความสามารถในการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ในอนาคต

      นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีแผนนำเสนอบริการของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุนผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือของธนาคาร เพื่อขยายการนำเสนอบริการให้กับกลุ่มลูกค้าบริหารความมั่งคั่งของธนาคารอีกด้วย

 

เงินกองทุนยังคงแข็งแกร่ง

        ทริสเรทติ้งคาดว่า บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จะคงรักษาเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งไว้ได้ โดยประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะอยู่ที่ระดับ 17%-18% ในช่วง 3 ปีข้างหน้าซึ่งเพียงพอต่อการรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยทริสเรทติ้งมีสมมติฐานการเติบโตของสินเชื่อที่ระดับประมาณ 6% ต่อปี และอัตราส่วนเงินปันผลที่ระดับ 40% ของรายได้สุทธิ ทั้งนี้ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 85% ของเงินกองทุนรวมของธนาคาร ณ สิ้นปี 2561 บ่งชี้ถึงคุณภาพเงินกองทุนที่อยู่ในระดับสูง

 

คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารมีความแข็งแกร่ง แต่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

       ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีการกระจุกตัวของสินเชื่อสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเล็กและขนาดกลางอื่น ๆ ที่จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง โดยมีลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารไม่กี่รายที่มีสัดส่วนสินเชื่อและเงินฝากรวมในระดับสูง สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารมีสัดส่วนอยู่ที่ระดับ 75% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารยังขาดฐานเงินฝากของลูกค้ารายย่อยที่กระจายตัว และยังไม่มีแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย

      ธนาคารมีคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมตามที่รายงานอยู่ที่ระดับ 2.2% ณ สิ้นปี 2561 เทียบกับค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ระดับ 3.1% ซึ่งสะท้อนถึงสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนทางเครดิตเฉลี่ยของธนาคารก็อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยธนาคารมีต้นทุนทางเครดิตอยู่ที่ 0.4% ในปี 2561 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.3% สำหรับสัดส่วนปริมาณสำรองสินเชื่อสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารนั้นอยู่ที่ระดับ 108% ในปี 2561 ถึงแม้อัตราส่วนจะเพิ่มขึ้นจาก 80% ในปี 2557 และ 92% ในปี 2558 แต่ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 147%

 

การสนับสนุนด้านเงินทุนจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

       เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ลักษณะของแหล่งเงินทุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป สะท้อนถึงลักษณะแหล่งของเงินทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั้งนี้ สถานะเงินทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์นั้นอ่อนแอและมีการกระจุกตัวในกลุ่มลูกค้าเงินฝากที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์อื่นที่จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง ทั้งบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   ต่างก็อยู่ในกลุ่มลูกค้าเงินฝากขนาดใหญ่ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

      อย่างไรก็ดี ธนาคารได้ขยายฐานเงินฝากเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงอยู่ที่ระดับ 95% ณ สิ้นปี 2561 จากระดับ 107% ในปีที่ผ่านมาจากการขยายตัวเป็นอย่างมากของเงินฝาก บัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (Current Account-Savings Account -- CASA) ต่อเงินฝากอยู่ที่ระดับ 47% ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 60% ทริสเรทติ้งยังมองว่าการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำและการลดลงของเงินกู้ยืมในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนื่องมาจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio -- NSFR) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

      นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเดี่ยวแล้ว บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป และบริษัทย่อยยังได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในลักษณะของการให้สินเชื่อด้วยเช่นกัน

 

สภาพคล่องที่เพียงพอ

         เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วถือว่าสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยที่สัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับใช้รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์นั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ แต่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่ระดับ 158% และที่ระดับ 183% ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากธปท. ในขณะที่สัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทนั้นอยู่ที่ระดับ 36% ณ สิ้นปี 2561 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม และอยู่ที่ระดับ 27% เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเดี่ยวของบริษัท

 

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

ต่อไปนี้คือสมมติฐานที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทแอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ในระหว่างปี 2562-2564

•             อัตราการเติบโตของสินเชื่อจะอยู่ที่ระดับประมาณ 6%

•             ต้นทุนทางเครดิตจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.4%

•             อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมจะอยู่ที่ระดับ 2.2%-2.4%

•             อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) จะอยู่ที่ระดับ 17%-18%

•             อัตรากำไรจากดอกเบี้ยสุทธิหลังจากหักต้นทุนทางเครดิตจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.8%

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

      แนวโน้มอันดับเครดิต Stable’ หรือ ‘คงที่’ ของบริษัทสอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งว่าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกหลักจะยังคงได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนด้านธุรกิจและเงินกองทุนจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์คือ CTBC Bank โดยน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมจากการขยายตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ การขยายฐานลูกค้า และการเพิ่มสัดส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ในขณะที่การกระจุกตัวของสินเชื่อนั้นน่าจะลดลงได้ในระยะปานกลาง

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

     อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับความสำเร็จของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในการขยายธุรกิจและรายได้ ในการนี้ ทริสเรทติ้หวังจะเห็นความสำเร็จในการดำเนินงานของธนาคารที่มีมากขึ้นทั้งในส่วนของการมีฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อและเงินฝากที่เพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมที่เพิ่มสูงขึ้น และการกระจุกตัวของสินเชื่อที่ลดลง ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็ควรจะรักษาคุณภาพสินทรัพย์ รวมทั้งเงินกองทุนและความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยเช่นกัน หาก เงินกองทุนถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือคุณภาพสินทรัพย์หรือความสามารถในการทำกำไรของธนาคารลดลงอย่างชัดเจน ทริสเรทติ้งก็อาจจะทำการปรับลดอันดับเครดิตลง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการในการจัดอันดับเครดิตธนาคารพาณิชย์, 30 มีนาคม 2560

- Group Rating Methodology, 10 กรกฏาคม 2558

 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG)

อันดับเครดิตองค์กร:             BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

LHFG207A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

         บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

     ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1