avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SECรนวด สวรรณมงคลเลขาฯก.ล.ต. แต่งตั้ง ธวัชชัย-จอมขวัญ-ปริย เป็นโฆษกสำนักงานก.ล.ต. มีผลตั้งแต่ 16 พ.ค.นี้

      นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกคำสั่งแต่งตั้งผุ้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3 คน ได้แก่

      1.นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท และหัวหน้าคณะทำงานประจำเลขาธิการและวิขาการ

       2.นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

       3.นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

       ทั้งนี้ ให้โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ชี้แจงข้อมุลและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป และให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรสนับสนุนงานของโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

            อินโฟเควสท์